Prestatie-eisen

De grondslag voor een gezond gebouw, resp. een gezonde leef en werkomgeving is meestal te vinden in een Programma van Eisen PVE, als dat al is gemaakt. De formulering van eisen met betrekking tot binnenklimaat en luchtkwaliteit (IEQ/IAQ) kent vele verschijningsvormen; in de regel maken deze eisen of uitgangspunten deel uit van andere, op het totale bouwproject gerichte documenten, die veelal contractdocumenten zijn.

In geval van bestaande gebouwen, zeker van enige leeftijd, zijn de toenmalige contractuele eisen of uitgangspunten in veel gevallen niet beschikbaar.

Quick scan

EMU biedt een quick scan van IEQ/IAQ-eisen of -uitgangspunten in contractdocument(en) aan. Deze documenten kunnen van opdrachtgeverszijde of van opdrachtnemerszijde zijn opgemaakt.

Essentie is dat in technische zin wordt nagegaan aan welke eisen of uitgangspunten het eindresultaat (de prestaties en de goede werking van gebouw en installaties) moet worden getoetst in een kwaliteitsborgings/opleveringsprocedure of in een klachtenbehandelings-procedure.

Een onafhankelijk en ervaren IEQ/IAQ deskundige loopt de ter beschikking gestelde contractteksten door en zoekt de relevante eisen of uitgangspunten. Tegelijk wordt bezien welke eisen/uitgangspunten en daaraan verbonden normen ten tijde van de uitgifte van de contractdatum van wettelijke en welke van privaatrechtelijke aard zijn.

Tevens wordt onderzocht welke meetmethoden in de contractdocumenten zijn opgenomen.

Over de aard en inhoud van de eisen of uitgangspunten wordt door EMU geen oordeel gegeven; alleen in het uitzonderlijke geval, wanneer een kennelijke fout duidelijk wordt waargenomen. Ook vallen bouw- of installatie-ontwerpaspecten geheel buiten de omvang van de scan.

De bevindingen van de scan worden gevat in een beknopt rapport. In het rapport worden ook aanbevelingen gedaan of, en zo ja hoe uiteindelijk de eisen of uitgangspunten kunnen worden geobjectiveerd door meting en monitoring.